Установчі документи НВК №13

Ліцензія ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядженням Черкаської обласної державної адміністрації 08.04.2019 №233  “Про  отримання комунальними  закладами дошкільної та загальної середньої освіти Черкаської області  ліцензії на  провадження освітньої діяльності без проходження процедури  ліцензування,      Смілянська загальноосвітня  школа І – ІІІ ступенів No 13 Смілянської міської ради Черкаської області 21381845 18.11.1995 вулиця Громова, 71, місто Сміла, Черкаська область, 20700 початкова загальна освіта –100; базова загальна середня освіта –125; повна загальна середня освіта –50

СТАТУТ НВК № 13

І. Загальні положення

1.1. Комунальний заклад «Смілянський навчально – виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад  – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №13 Смілянської міської ради Черкаської області» (далі – заклад) у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про  освіту»,  «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, іншими законодавчими актами України,  постановами Верховної  Ради  України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями  органів місцевого самоврядування,  цим Статутом.

1.2. Повне найменування українською мовою: Комунальний заклад «Смілянський навчально – виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад  – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №13 Смілянської міської ради Черкаської області» 

1.3.Форма власності – комунальна.

1.4. Юридична  адреса закладу:

20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Громова,71.

тел. (04733)2-95-97, (04733)-95-96, 
e-mail: smilanvkschool_13@ukr.net  

1.5. Заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, код ЄДРПОУ, бланки зі своєю назвою, може мати самостійний баланс, рахунок в установі банку.

1.6.Засновником (власником) закладу є Смілянська міська рада Черкаської області.

Уповноваженим органом – управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради.

1.7.Головною метою закладу є забезпечення реалізації права  громадян на здобуття  дошкільної та базової загальної середньої освіти, різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання упродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності.

1.8.Головними завданнями закладу є:

 • забезпечення реалізації права громадян на дошкільну та базову середню освіту;
 • виховання громадянина України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення, особистості, яка чітко орієнтується в сучасних реаліях, швидко адаптується до змін, з високим рівнем громадської активності;
 • підготовка учня, який є цілісною особистістю, всебічно розвиненою, здатною до критичного мислення; патріотом з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення; інноватором, здатним змінювати навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці, вчитися упродовж життя;
 • виховання в учнів та вихованців поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • розвиток особистості учня та вихованця його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • реалізація права учнів та вихованців на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів та вихованців;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;
 • створення атмосфери співробітництва між батьками і вчителями, вихователями з метою впливу на особистість дитини;
 • залучення ресурсів громади для розвитку закладу, його суспільної самоорганізації та самоуправління;
 • створення умов для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними дошкільної та базової середньої освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів;
 • підвищення економічної самостійності освітнього закладу, залучення інвестицій, спонсорських засобів;
 • спрямування громадського партнерства на розвиток спільної діяльності закладу та інших освітніх закладів регіону, держави, їх взаємодія в розробленні та реалізації педагогічних інновацій, реалізації комплексних програм різних рівнів;
 • розвиток міжнародного партнерства.

1.9.Освітня діяльність закладу складається з таких компонентів:

 • новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві;
 • умотивований учитель, вихователь, який має свободу творчості й розвивається професійно;
 • наскрізний процес виховання, який формує цінності;
 • децентралізація та ефективне управління, що надає закладу реальну автономію;
 • педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, вихованцем, вихователем, учителем і батьками;
 • орієнтація на потреби учня, вихованця в освітньому процесі, дитиноцентризм;
 • нова структура закладу, яка дозволяє добре засвоїти новий зміст і набути компетентності для життя;
 • справедливий розподіл публічних коштів, який забезпечує рівний доступ усіх дітей до якісної освіти.
  1.10.Реорганізація та ліквідація закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства.
  1.11. Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.
  1.12. Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни.
  1.13.Заклад має право:
 • визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу за погодженням із власником (засновником);
 • визначати варіативну частину навчального плану;
 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні навчальні плани;
 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;
 • бути розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та цим статутом;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності у порядку та на умовах, визначених бюджетним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами;
 • використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;
 • надавати платні освітні послуги відповідно до чинного законодавства України;
 • розвивати матеріальну базу, мережу спортивно-оздоровчих підрозділів, спрямовувати кошти закладу на будівництво або благоустрій майнового комплексу;
 • здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів, підряду чи господарським способом згідно з кошторисом установи;
 • установлювати форму для учнів;
 • об’єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ і організацій як в Україні, так і за її межами;
 • здійснювати інноваційну діяльність.

1.14.У закладі створюються та функціонують:

 • методичні об’єднання учителів, вихователів;
 • творчі групи;
 • соціально-психологічна служба.
  1.15. Класи та групи закладу формуються за погодженням з уповноваженим органом згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення освітнього процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу.
  1.16. Інклюзивне навчання, навчання за індивідуальною формою навчання у закладі організовується у порядку, визначеному законодавством України.
  1.17.Заклад діє на підставі цього Статуту. Статут реєструється відповідно до чинного законодавства.
  1.18. З урахуванням потреб населення та місцевих умов заклад приймає рішення про створення груп продовженого дня. Порядок створення груп продовженого дня здійснюється відповідно до нормативів, встановлених Міністерством освіти і науки України, за погодженням з уповноваженим органом. Можуть створюватися групи продовженого дня за кошти батьків відповідно до чинного законодавства.
  1.19. Заклад приймає рішення про створення класів з поглибленим вивченням предметів, спеціальних та інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами за погодженням з уповноваженим органом .
  1.20. Індивідуальне навчання у закладі організовується відповідно до положення про індивідуальне навчання у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України.
  1.21. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України.

ІІ. Зарахування учнів та вихованців до закладу, їх відрахування.

2.1. Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття базової середньої освіти здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України.
2.2. Зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу керівника, що видається на підставі заяви одного з батьків дитини (чи повнолітньої особи, яка має намір здобувати освіту), поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника).
До заяви додаються: копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа); оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України; оригінал або копія відповідного документа про освіту (у разі наявності). Зарахування учнів та вихованців до всіх класів та груп здійснюється без проведення конкурсу.
2.3.Директор закладу вживає заходів щодо ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу.
2.4. Зарахування дітей до початку і упродовж навчального року здійснюється виключно на вільні місця. Після зарахування дітей до закладу освіти їх розподіл між класами відбувається в межах нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про загальну середню освіту». Зарахування дитини з особливими освітніми потребами до інклюзивного чи спеціального класу здійснюється на підставі доданого до заяви висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (чи витягу з протоколу засідання інклюзивно-ресурсного центру).
2.5. Інформація про закріплену за закладом територію обслуговування, кількість учнів у кожному класі та, відповідно, наявність вільних місць у кожному з них обов’язково оприлюднюється в закладі та на його веб-сайті.
2.6. Зарахування дітей до дошкільного відділення здійснюється, як правило, до початку навчального року, за наказом керівника. Прийом дітей до дошкільного відділення закладу здійснюється директором протягом календарного року на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють; свідоцтва про народження дитини, медичної довідки про стан здоров’я дитини, медичної довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, при необхідності – документів для встановлення батьківської плати.
Для прийому дітей до груп компенсуючого типу додатково подається висновок інклюзивно-ресурсного центру, територіального лікувально – профілактичного закладу.
Для прийому дітей з порушеннями слуху, зору, мови, опорно – рухового апарату, інтелекту, затримкою психічного розвитку, дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, в інклюзивні групи додатково подається висновок інклюзивно-ресурсного центру, копія медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років (наданої лікарсько-консультативною комісією) або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу, відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», копія індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда.
2.7. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу відповідно до законодавства та міжнародних договорів.
2.8. Переведення учнів та вихованців закладу до наступного класу чи групи здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
2.9. Відрахування учнів із закладів освіти здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. Із закладу освіти відраховуються учні, які здобули базову загальну середню освіту та отримали відповідний документ про освіту; зараховані до іншого закладу освіти для здобуття повної загальної середньої освіти; переводяться до іншого закладу освіти; вибувають на постійне місце проживання за межі України. Відрахування із зазначених підстав здійснюється шляхом видачі відповідного наказу керівником закладу освіти.
2.10. Про відрахування учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, заклад не пізніше наступного робочого дня з дня видання наказу повідомляє відповідну службу у справах дітей. Рішення про відрахування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається лише за згодою органів опіки та піклування.
2.11. До логопедичних груп зараховуються діти, які мають тяжкі мовленнєві порушення (загальне недорозвинення мовлення, ринолалія, заїкуватість, алалія, афазія, дизартрія), фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення, дислалію при збереженому слусі та інтелекті. Не зараховуються до логопедичних груп діти, які мають виражені порушення слуху, зору; розумово відсталі; з психопатоподібною поведінкою, хворі на епілепсію, шизофренію; з тяжкими порушеннями опорно-рухового апарату, які самостійно не пересуваються і потребують особливого догляду.
2.12. Переведення дитини з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).
2.13. За дитиною зберігається місце у дошкільному відділенні закладу у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування та реабілітації, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).
2.14. Відрахування дитини із дошкільного відділення закладу може здійснюватись:

 • за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;
 • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному відділенні закладу. Такий висновок одночасно повинен містити рекомендації щодо типу дошкільного навчального закладу, в якому доцільне подальше перебування дитини.
 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.
  2.15. Адміністрація закладу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування вихованця не менш як за 10 календарних днів із зазначенням причини відрахування.
  2.12. Соціально – педагогічний патронат здійснюється у межах території, яка закріплена за закладом. Проводиться облік дітей дошкільного віку, пропагування дошкільної освіти; обов’язкове виявлення і охоплення дітей старшого дошкільного віку дошкільною освітою, забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які потребують корекції фізичного розвитку, але не відвідують дошкільних закладів, надання консультаційної допомоги сім’ї, проведення заходів пренатальної педагогіки.
           ІІІ. Організація освітнього процесу 

3.1. Заклад планує свою роботу самостійно, відповідно до освітньої програми закладу, перспективного і річного планів. Освітня програма планується і організовується на основі Державного стандарту і є єдиним комплексом освітніх компонентів для досягнення учнями визначених відповідним Державним стандартом.
3.2. Освітня програма закладу освіти має містити:

 • загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти;
 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;
 • перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення;
 • форми організації освітнього процесу;
 • опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
 • інші освітні компоненти (за рішенням закладу ).
  3.3. Освітня програма передбачає досягнення здобувачами освіти результатів навчання (компетентностей), визначених відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти та освітні компоненти для вільного вибору здобувачів освіти.
  3.4. Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу та затверджується директором.
  3.5. На основі освітньої програми заклад освіти складає та затверджує навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу і складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.
  3.6. Відповідно до навчального плану педагогічні працівники закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.
  3.7. Освітній процес здійснюється за груповою та індивідуальною формою навчання.
  3.8. Заклад може надавати платні послуги на договірній основі згідно з Порядком надання платних послуг, затверджених Міністерством освіти і науки України.
  3.9. Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.
  Структура навчального року ( за чвертями, півріччями, семестрами (триместрами) , тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку міжними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються закладом у межах часу, передбаченого освітньою програмою.
  У разі екологічного лиха та епідемій органами місцевого самоврядування може встановлюватися особливий режим роботи закладу.
  3.10. Режим роботи визначається закладом на основі відповідних нормативно-правових актів.
  3.11.Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.
  3.12. Тривалість уроків у закладі становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4-х класах – 40 хвилин, у 5- 9- х класах – 45 хвилин. Різниця в часі навчальних годин перших – четвертих класів обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять та консультацій з учнями.
  3.13. Тривалість корекційно-розвиткових занять для дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах, становить: групове – 35-40 хвилин, індивідуальне – 20-25 хвилин.
  3.14. Розклад уроків повинен ураховувати оптимальне співвідношення навчального навантаження протягом тижня, а також правильне чергування протягом дня і тижня предметів природничо-математичного і гуманітарного циклів з уроками музики, образотворчого мистецтва, трудового навчання та основ здоров’я і фізичної культури.
  3.15. Для учнів 5-9-х класів спарені уроки допускаються при проведенні лабораторних і контрольних робіт, написанні творів, уроків трудового навчання.
  3.16. Заклад може обрати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу.
  3.17. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються учителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів. Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.
  3.18. Тривалість перерв між уроками для учнів першого класу повинна бути не меншою 15 хвилин, для всіх інших класів – 10 хвилин; великої перерви (після 2-го уроку) – 30 хв. Замість однієї великої перерви можна після 2-го і 3-го уроків влаштовувати 20-хвилинні перерви.
  3.18.Учні зараховуються до групи продовженого дня за згодою (заявою) батьків або осіб, які їх замінюють. На підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють) дозволяється відпускати дітей у зручний для батьків час
  3.19. При складанні розкладу уроків ураховувати динаміку розумової працездатності учнів протягом дня та тижня. Розклад уроків складається відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується керівником.
  3.20. Залучення здобувачів освіти до участі у заходах, організованих релігійними організаціями забороняється.
  3.21.Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).
  3.22. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених освітньою програмою та навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.
  3.23. Створення осередків політичних партій та функціонування будь-яких політичних об’єднань у закладі забороняється.
  3.18. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні, інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.
  3.20. Зміст дошкільної освіти закладу визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з програмами розвитку дітей та навчально – методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку. Для здійснення освітнього процесу заклад має право обирати програми розвитку дітей, затверджені Міністерством освіти і науки України.
  3.21. У дошкільному відділенні для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно – розвиткової роботи можуть створюватися спеціальні та інклюзивні групи для розвитку дітей з порушеннями слуху, зору, мови, опорно – рухового апарату, інтелекту, затримкою психічного розвитку, особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю.
  3.22. Групи комплектуються за віковими (одновіковими та різновіковими) ознаками, відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільному закладі.
  3.23. Освітній процес у спеціальних та інклюзивних групах (для дітей з порушеннями слуху, зору, мови, опорно – рухового апарату, інтелекту, затримкою психічного розвитку та особливими освітніми потребами, у разі створення таких груп) здійснюється за спеціальними програмами розвитку дітей та навчально – методичними посібниками, затвердженими Міністерством освіти і науки України.
  У таких групах проводиться корекційно – відновлювана робота з предметно – практичного навчання, лікувальної фізкультури, соціально – побутової та комунікативної діяльності, просторової орієнтації, розвитку слухового, зорового, дотикового сприймання, формування мовлення.
  3.24. Щоденна кількість і послідовність занять для дітей дошкільного віку визначається орієнтовним розкладом, складеним відповідно до Державної базової програми або до інших додаткових програм розвитку дітей, затверджених Міністерством освіти і науки України, відповідно до санітарно-гігієнічних, педагогічних вимог, з урахуванням проведення корекційно-розвиткової роботи. Розклад занять затверджується директором закладу.

ІV. Оцінювання навчальних досягнень учнів та
моніторинг якості освіти

4.1. У закладі визначення рівня навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання, ведеться тематичний облік знань. У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.
4.2. Результати семестрового, річного оцінювання та оцінювання за державну підсумкову атестацію доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).
4.3. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України.
4.5. В окремих випадках учні за станом здоров’я можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації відповідно до Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України.
4.6. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

 • після закінчення початкової школи – табель успішності (свідоцтво);
 • після закінченні основної школи – свідоцтво про базову середню освіту;
  4.7. За відмінні успіхи у навчанні учні 3-8-х класів можуть нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні». За відмінні успіхи у навчанні випускникам 9-х класів видається свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки України.
  4.8. Свідоцтва про базову середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.
  4.9. З метою виявлення та відстеження відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, а також оцінювання ступеня, напряму і причин відхилень від цілей у закладі проводиться внутрішній або зовнішній моніторинг.
  4.10. Внутрішній моніторинг якості освіти проводиться закладом.
  4.11. Зовнішній моніторинг якості освіти проводиться будь-якими органами, підприємствами, установами, організаціями, іншими юридичними особами, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності відповідно до чинного законодавства. Участь закладу та учасників освітнього процесу у зовнішньому моніторингу якості освіти є добровільною, крім випадків, встановлених законодавством.
  4.12. Заклад може брати участь у порівняльних міжнародних дослідженнях якості освіти.
  4.13. З метою визнання якості освітньої діяльності закладу та формування його позитивного іміджу і репутації може здійснюватися громадська акредитація закладу.
  4.14. Громадська акредитація закладу здійснюється на добровільних засадах за запитом закладу акредитованими в установленому порядку фаховими громадськими об’єднаннями, іншими акредитованими юридичними особами, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності.
  4.15. Успішні результати громадської акредитації закладу засвідчуються відповідним сертифікатом, що видається на строк до десяти років.

V. Учасники освітнього процесу

5.1. Учасниками освітнього процесу є:

 • здобувачі освіти (учні, вихованці);
 • педагогічні працівники;
 • батьки здобувачів освіти;
 • фізичні особи, які провадять освітню діяльність;
 • інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу у порядку, що встановлюється закладом освіти.
  5.2. Права і обов’язки учнів, вихованців, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.
  5.3. Здобувачі освіти мають право на:
  5.3.1. індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;
  5.3.2. якісні освітні послуги;
  5.3.3. справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
  5.3.4. відзначення успіхів у своїй діяльності;
  5.3.5. свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;
  5.3.6. безпечні та нешкідливі умови навчання;
  5.3.7. повагу людської гідності;
  5.3.8. захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
  5.3.9. користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;
  5.3.10. доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі ;
  5.3.11. особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;
  5.3.12. інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення;
  5.4. Здобувачі освіти (учні, вихованці) зобов’язані:
  5.4.1. виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
  5.4.2. поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
  5.4.3. відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
  5.4.4. дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу , а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності).
  5.5. Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.
  5.6. Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.
  5.7. Педагогічним працівником може бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує
  результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в закладах системи загальної середньої освіти.
  5.8. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про освіту» та іншими законодавчими актами.
  5.9. Педагогічні працівники мають право на:
  5.9.1. академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;
  5.9.2. педагогічну ініціативу;
  5.9.3. розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;
  5.9.4. користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;
  5.9.5. підвищення кваліфікації, перепідготовку;
  5.9.6. вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;
  5.9.7. доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
  5.9.8. відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;
  5.9.9. справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
  5.9.10. захист професійної честі та гідності;
  5.9.11. індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;
  5.9.12. безпечні і нешкідливі умови праці;
  5.9.13. подовжену оплачувану відпустку відповідно до законодавства;
  5.9.14. участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;
  5.9.15. участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти.
  5.10. Педагогічні працівники зобов’язані:
  5.10.1. постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;
  5.10.2. виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;
  5.10.3. сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
  5.10.4. дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;
  5.10.5. дотримуватися педагогічної етики;
  5.10.6. поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;
  5.10.7. настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
  5.10.8. формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституціїта законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
  5.10.9. виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;
  5.10.10. формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
  5.10.11. захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладу алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;
  5.10.12. додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу, виконувати свої посадові обов’язки.
  5.11. Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором.
  5.12. Права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, визначаються законодавством, відповідними договорами та цим статутом.
  5.13. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених законодавством.
  5.14. Атестація педагогічних працівників закладу є обов’язковою і здійснюється один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
  5.15. Заклад сприяє професійному розвитку та підвищенню кваліфікації педагогічних працівників (постійна самоосвіта, участь у програмах підвищення кваліфікації та будь-які інші види і форми професійного зростання).
  5.16. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу може здійснюватися за різними видами (навчання за освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо) та у різних формах (інституційна, дуальна, на робочому місці тощо).
  5.17. Педагогічні працівники закладу мають право підвищувати кваліфікацію у закладах освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою. Результати підвищення кваліфікації у таких закладах освіти не потребують окремого визнання і підтвердження.
  5.18. Педагогічні працівники закладу мають право підвищувати кваліфікацію в інших суб’єктів освітньої діяльності, фізичних та юридичних осіб. Результати підвищення кваліфікації педагогічного (науково-педагогічного) працівника у таких суб’єктів визнаються окремим рішенням педагогічної (вченої) ради. Умови і орядок визнання результатів підвищення кваліфікації у таких суб’єктів визначаються відповідно до частини шостої цієї статті.
  5.19. Педагогічні працівники закладу можуть проходити сертифікацію, тобто зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи.
  5.20. Сертифікація педагогічного працівника закладу відбувається на добровільних засадах виключно за його ініціативою.
  5.21. За результатами успішного проходження сертифікації педагогічному працівнику закладу видається сертифікат, який є дійсним упродовж трьох років. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником.
 1. Педагогічні працівники закладу, які отримують доплату за успішне проходження сертифікації, впроваджують і поширюють методики компетентнісного навчання та нові освітні технології.
  5.23. Педагогічні працівники закладу, які мають сертифікат, можуть залучатися до проведення інституційного аудиту в інших закладах, розроблення та акредитації освітніх програм, а також до інших процедур і заходів, пов’язаних із забезпеченням якості та впровадженням інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти.
  5.24. Педагогічна рада закладу освіти на основі пропозицій педагогічних (науково-педагогічних) працівників затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників (з відривом чи без відриву від освітнього процесу).
  5.25. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку закладу не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
  5.26. Батьки здобувачів освіти мають такі право:
  5.26.1. захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;
  5.26.2. звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;
  5.26.3. обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;
  5.26.4. брати участь у громадському самоврядуванні закладу , зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;
  5.26.5. завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;
  5.26.6. брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;
  5.26.7. отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі та його освітньої діяльності.
  5.27. Батьки здобувачів освіти зобов’язані:
  5.27.1. виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;
  5.27.2. сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;
  5.27.3. поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
  5.27.4. дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
  5.27.5. формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
  5.27.6. настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
  5.27.7. формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституціїта законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
  5.27.8. виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;
  5.27.9. дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).
  5.28. Інші права та обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюються законодавством, установчими документами закладу і договором про надання освітніх послуг (за наявності).

VІ. Управління закладом

6.1. Управління закладом здійснюють у межах повноважень, визначених законами та цим статутом:
засновник (або уповноважений орган);
керівник закладу ;
колегіальний орган управління закладу ;
колегіальний орган громадського самоврядування;
інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами закладу .
6.3. Права і обов’язки засновника щодо управління закладом визначаються Законом України «Про освіту», іншими законами України, цим статутом.
6.3. Засновник закладу або уповноважений орган:
6.3.1. затверджує установчі документи закладу освіти, їх нову редакцію та зміни до них;
6.3.2. укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та статутом закладу;
6.3.2. розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами закладу;
6.3.3. затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт закладу у випадках та порядку, визначених законодавством;
6.3.4. здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу;
6.3.5. здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу;
6.3.6. забезпечує створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
6.3.7. здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;
6.3.8. реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими документами закладу.
6.4. Засновник або уповноважена ним орган не має права втручатися в діяльність закладу освіти, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами.
6.5. Засновник або уповноважений ним орган може делегувати окремі свої повноваження органу управління закладу або наглядовій (піклувальній) раді закладу.
6.6. Засновник закладу освіти або уповноважений ним орган зобов’язаний:
6.6.1. забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;
6.6.2. у разі реорганізації чи ліквідації закладу забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;
6.6.3. забезпечити відповідно до законодавства створення у закладі безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.
6.7. Керівник закладу здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу.
6.8. Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність керівника закладу визначаються законом та цим статутом.
6.9. Керівник є представником закладу освіти у відносинах з органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності у межах повноважень, передбачених законом та цим статутом.
6.10. Керівник призначається засновником або уповноваженим ним органом у порядку, визначеному законами та цим статутом, з числа претендентів, які вільно володіють державною мовою, має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки, має організаторські здібності, фізичний і психічний стан яких не перешкоджає виконанню посадових обов’язків.
6.11. Керівник закладу призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду керівника закладу вперше) на підставі рішення конкурсної комісії, до складу якої входять представники засновника, трудового колективу, громадського об’єднання батьків учнів (вихованців)
закладу та громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці. До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти.
Одна і та сама особа не може бути керівником закладу більше ніж два строки підряд (до першого строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника закладу, призначеного вперше).
6.12.Заступники керівника, педагогічні та інші працівники закладу призначаються на посади та звільняються з посад керівником закладу.
6.13. Керівник закладу у межах наданих йому повноважень:
6.13.1. організовує діяльність закладу ;
6.13.2. вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу;
6.13.3. призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;
6.13.4. забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;
6.13.5. забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
6.13.6. забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу;
6.13.7. сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу;
6.13.8. сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу;
6.13.9. здійснює інші повноваження, передбачені законом та статутом закладу.
6.14. Основним колегіальним органом управління закладом є педагогічна рада, яка створюється у випадках і порядку, передбачених спеціальними законами.
6.15. У закладі можуть діяти:

 • органи самоврядування працівників закладу освіти;
 • органи самоврядування здобувачів освіти;
 • органи батьківського самоврядування;
 • інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.
  6.16. Органи громадського самоврядування колективно вирішують питання організації та забезпечення освітнього процесу в закладі, захисту прав та інтересів учасників освітнього процесу, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі) та в управлінні закладом у межах повноважень, визначених законом та цим статутом.
  6.17. Органи громадського самоврядування створюються у закладі за ініціативою учасників освітнього процесу.
  6.18. Повноваження, відповідальність, засади формування та діяльність органів громадського самоврядування визначаються спеціальними законами та цим статутом.
  6.19. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу є загальні збори (конференція) колективу закладу, що скликаються не менше одного разу на рік.
  6.20. Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:
  від здобувачів освіти;
  від педагогічних працівників;
  від батьків здобувачів освіти;
  від представників громадськості.

6.21. Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Термін їх повноважень становить навчальний рік.
6.22. Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.
6.23. Право скликати збори (конференцію) мають голова ради закладу, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх від загальної кількості, директор, засновник.
6.24. Загальні збори (конференція):
6.24.1. заслуховують звіт директора ;
6.24.2. розглядають питання освітньої, фінансово-господарської діяльності закладу;
6.9.4. затверджують основні напрями удосконалення освітнього процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу;
6.9.5. приймають рішення про стимулювання праці класних керівників та інших педагогічних працівників.
6.10. Наглядова (піклувальна) рада закладу створюється за рішенням засновника відповідно до спеціальних законів. Порядок формування наглядової (піклувальної) ради, її відповідальність, перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності визначаються спеціальними законами та цим статутом.
6.11. Наглядова (піклувальна) рада закладу сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.
6.12. Члени наглядової (піклувальної) ради закладу мають право брати участь у роботі колегіальних органів закладу освіти з правом дорадчого голосу.
6.13. До складу наглядової (піклувальної) ради закладу освіти не можуть входити здобувачі освіти та працівники цього закладу.
6.14. Наглядова (піклувальна) рада закладу має право:
6.14.1. брати участь у визначенні стратегії розвитку закладу освіти та контролювати її виконання;
6.14.2. сприяти залученню додаткових джерел фінансування;
6.14.3. аналізувати та оцінювати діяльність закладу освіти та його керівника;
6.14.4. контролювати виконання кошторису та/або бюджету закладу освіти і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником закладу освіти;
6.14.5. уносити засновнику закладу освіти подання про заохочення або відкликання керівника закладу освіти з підстав, визначених законом;
6.14.6. здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

VIІ. Організація роботи з охорони праці

7.1. Заклад у своїй діяльності з питань охорони праці керується чинним законодавством, нормативно-правовими актами.
7.2. Заклад на основі Типових положень розробляє Положення про службу з охорони праці, Положення про організацію роботи з охорони праці, Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, Положення про впровадження та удосконалення системи управління охороною праці у закладі.
7.3. Відповідно до Закону України «Про охорону праці»,з метою забезпечення пропорційної участі працівників у вирішенні будь-яких питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища за рішенням трудового колективу може створюватися комісія з питань охорони праці.
7.4. Організація роботи з охорони праці покладається на директора закладу.
7.5. Відповідальним за організацію роботи з охорони праці, дотримання здорових і безпечних умов навчання, норм і правил безпеки, виробничої санітарії, пожежної безпеки всіма учасниками освітнього процесу, проведення інструктажів з охорони праці на робочому місці з керівниками структурних підрозділів, учителями-предметниками, вихователями груп продовженого дня, вихователями дошкільного відділення, завідувачами кабінетами фізики, хімії, біології, інформатики, обслуговуючої праці, спортивним залом, методистом дошкільного відділення, практичним психологом, бібліотекарем, інструктажів з пожежної безпеки призначається заступник директора з навчально-виховної роботи.
7.6. Відповідальним за дотримання здорових і безпечних умов, норм і правил безпеки, виробничої санітарії, пожежної безпеки під час проведення позакласних заходів, проведення інструктажів з охорони праці на робочому місці з класними керівниками, керівниками гуртків, педагогом-організатором призначається заступник директора з навчально-виховної роботи.
7.7. Відповідальним за проведення заходів щодо запобігання травматизму і професійних захворювань серед обслуговуючого персоналу, дотримання вимог охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки під час експлуатації виробничого і енергетичного обладнання, машин, механізмів, проведення інструктажів з охорони праці на робочому місці з обслуговуючим персоналом закладу призначається заступник директора з господарської роботи (завгосп).
7.8. У закладі може створюватися служба охорони праці відповідно до Типового положення про службу охорони праці.
7.9. Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо директору закладу.
7.10. Служба охорони праці через керівників структурних підрозділів вирішує такі завдання:
7.10.1. забезпечення безпеки виробничих процесів, устаткування, будівель та споруд;
7.10.2. забезпечення працюючих засобами індивідуального та колективного захисту;
7.10.3. професійна підготовка і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та відпочинку працюючих;
7.10.4. професійний добір виконавців для визначених видів робіт.
7.11. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності учнів, працівників закладу проводяться в установленому законодавством порядку.
7.12. Організація проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності здійснюється відповідно до чинного законодавства.
7.13. Відповідно до чинного законодавства розробляються посадові (робочі) інструкції, які погоджуються з профспілкою. Ведуться журнали реєстрації та видачі посадових (робочих) інструкцій.
7.14. У закладі розробляються інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Ведуться журнали реєстрації та видачі інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності.
7.15. Розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з учнями (вихованцями), працівниками закладу під час освітнього процесу здійснюється відповідно до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах.
7.16. Розслідування і облік нещасних випадків, що сталися з працівниками, які працюють на умовах трудового договору (контракту) або фактично допущені до роботи у закладі, здійснюється відповідно до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

VІІІ. Організація харчування дітей у дошкільному відділенні

8.1. У дошкільному відділенні закладу встановлюється триразове збалансоване харчування. Кратність харчування може змінюватись відповідно до режиму роботи, встановленого засновником.
8.2. Порядок забезпечення продуктами харчування встановлюється і здійснюється на підставі договорів щодо постачання продуктів відповідно до чинного законодавства.
8.3. У разі переходу закладу на самостійний баланс, договори укладаються між постачальником та адміністрацією закладу відповідно до чинного законодавства. У разі організації харчування приватним підприємцем, договір укладається між адміністрацією закладу та приватним підприємцем.
8.4. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичну сестру та директора закладу.
8.5. Порядок встановлення плати за харчування дитини в дошкільному відділенні закладу визначається рішенням виконавчого комітету Смілянської міської ради.

ІХ. Медичне обслуговування дітей у закладі

9.1. Медичне обслуговування дітей у закладі здійснюється на безоплатній основі медичною сестрою та лікарем міської дитячої поліклініки.
9.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, у тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, медичних оглядів перед профілактичними щепленнями; контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування; проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.
9.3. До основних обов’язків медичних працівників належать:

 • моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово – психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;
 • проведення лікувально-оздоровчих заходів;
 • організація і проведення медичних оглядів, у тому числі поглиблених, профілактичних та оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;
 • здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності, навчального навантаження, попередженням травматизму;
 • медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;
 • проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників дошкільного закладу.
  9.4. Заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.
  9.6. Для здійснення корекційно-відновлювальної роботи з дітьми спеціальних та інклюзивних груп обладнуються відповідні кабінети і приміщення.

Х.Матеріально-технічна база закладу

10.1. Матеріально-технічна база закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі закладу.
10.2. Майно закладу є комунальною власністю і належить їй на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства.
10.3. Заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
10.4. Основні фонди, оборотні кошти та інше майно закладу не підлягають вилученню, крім випадків, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
10.5. Будівлі закладу не підлягають приватизації, перепрофілюванню або використанню не за призначенням.
10.6. Для забезпечення освітнього процесу база закладу складається із навчальних кабінетів, кабінету обслуговуючої праці, спортивного залу, актової зали, бібліотеки, медичного, комп’ютерного кабінету, учительської, кабінетів адміністрації, музею, спальних кімнат, їдальні, ігрових кімнат для вихованців дошкільного відділення, приміщення для обслуговуючого персоналу, майстерні, методичного кабінету , музичного класу.

ХІ. Фінансово-господарська діяльність

11.1. Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення закладу визначаються Бюджетним кодексом України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами та здійснюється на основі кошторису.
11.2. Заклад є неприбутковим закладом та користується податковими, митними та іншими пільгами згідно із законодавством.
11.3. У закладі заборонено розподіл доходів або їх частини серед засновників, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
11.4. Доходи закладу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цих статутом.
11.5. Джерелами формування кошторису закладу є:

 • кошти міського бюджету;
 • кошти державного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;
 • кошти обласного бюджету.
  11.6. Додаткові джерела фінансування закладу визначаються Законом «Про освіту», іншими нормативно-правовими актами.
  11.7. Додатковими джерелами доходу є:
 • кошти, отримані від передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання в установленому законодавством порядку;
 • кошти, отримані за надання платних послуг, які здійснюються відповідно до Постанови Кабінету Міністрів ;
 • добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, організацій, окремих громадян відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 №1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб фінансування»;
 • інші джерела, не заборонені законодавством.
  11.8. Заклад має право надавати в оренду будівлі, споруди, тимчасово вільні окремі приміщення і площі, інше рухоме і нерухоме майно або обладнання, що тимчасово не використовується у навчально-виховній, навчально-виробничій, діяльності, у разі, коли це не погіршує соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють у закладі. Власні надходження закладу, у тому числі плата за надання послуг, виконання робіт, гранти, дарунки, благодійні внески, а також кошти від реалізації в установленому порядку продукції чи майна та іншої діяльності, використовуються школою на цілі, визначені статутом та відповідно до ст.13 Бюджетного кодексу України.
  11.9. У закладі може створюватися фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів та вихованців дошкільного відділення за рахунок коштів засновників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел:
  11.9.1. Кошти фонду загального обов’язкового навчання мають зберігаються на рахунку закладу в установі банку і витрачатися відповідно до кошторису, що затверджується директором.
  11.9.2. Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюються згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради навчального закладу, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.
  11.9.3. Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюють виконавчий комітет міської ради, головний розпорядник коштів.
  11.10. Заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.
  11.11. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку у закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України. За рішенням засновника бухгалтерський облік може здійснювати самостійно або через централізовану бухгалтерію.
  11.12. Звітність про діяльність закладу встановлюється відповідно до законодавства.

ХІІ. Міжнародне співробітництво

12.1.Заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, відповідного фінансування має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями. Заклад має право відповідно до законодавства укладати договори про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.
12.2.Участь закладу у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

ХІІІ. Ліцензування освітньої діяльності закладу

13.1 Освітня діяльність закладу провадиться на підставі ліцензії, що видається органом ліцензування відповідно до законодавства.
13.2. Ліцензування, контроль за дотриманням ліцензійних умов, видача та анулювання ліцензій на освітню діяльність здійснюються у порядку, визначеному законодавством.

ХІV. Інституційний аудит закладу

14.1 Метою проведення інституційного аудиту закладу є оцінювання якості освітньої діяльності та вироблення рекомендацій щодо підвищення якості освітньої діяльності закладу та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти, приведення освітнього та управлінського процесів у відповідність із вимогами законодавства та ліцензійними умовами.
14.2. Результати інституційного аудиту закладу оприлюднюються на сайті закладу , засновника та органу, що здійснив інституційний аудит.
14.3. Інституційний аудит закладу проводиться центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти у плановому порядку, якщо це передбачено спеціальним законом.
14.4. При наявності чинного сертифікату про громадську акредитацію закладу, заклад вважається таким, що успішно пройшов інституційний аудит у плановому порядку.
14.5. Інституційний аудит проводиться у позаплановому порядку у закладі при низькій якості освітньої діяльності.
14.6. Інституційний аудит закладу може бути проведений у позаплановому порядку за ініціативою засновника, керівника, колегіального органу управління, вищого колегіального органу громадського самоврядування або наглядової (піклувальної) ради закладу .
14.7. За результатами проведення інституційного аудиту надаються висновок про якість освітньої діяльності закладу, внутрішню систему забезпечення якості освіти, а також рекомендації щодо вдосконалення діяльності закладу.
14.8. У разі виявлення невідповідності освітньої діяльності закладу законодавству та/або ліцензійним умовам орган, який проводить аудит, визначає строк усунення недоліків та порушень у роботі закладу. Після закінчення визначеного строку проводиться перевірка результатів усунення відповідних недоліків і порушень. У разі негативних результатів такої перевірки засновнику закладу освіти можуть бути надані рекомендації щодо зміни керівника закладу освіти, припинення чи реорганізації закладу освіти.

ХV. Реорганізація або ліквідація закладу

15.1. Ліквідація або реорганізація закладу здійснюється згідно з чинним законодавством.
15.2. Рішення про реорганізацію або ліквідацію закладу приймає засновник.
15.2.1. Реорганізація закладу може відбуватися шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення.
15.2.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням Господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.
15.2.3. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління закладом.
15.3. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику(ам).
15.4. У випадку реорганізації закладу майно, права та обов’язки переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.
15.5. При реорганізації чи ліквідації закладу учням та вихованцям, які навчалися у ньому, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства.
15.6. Активи, що залишаються під час ліквідації закладу, мають бути передані у порядку, встановленому установчими документами або за рішенням суду.
15.7. У разі припинення закладу, як юридичної особи (у результаті ліквідації, реорганізації шляхом злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи закладу передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.
15.8. Заклад вважається ліквідованим або реорганізованим з моменту його виключення з державного реєстру.

Секретар міської ради В.А.Федоренко